Committees

IMA MADURAI BRANCH 2016 COMMITTEESS & MEMBERS

IMA MADURAI BRANCH 2016 STATE COUNCIL MEMBERS LIST

BUILDING IMPROVEMENT COMMITTEE

 • Dr. M. Amanullah - Chairman.
 • Dr. S. S. Annamalaisamy - Secretary.
 • Dr. V. Alagavenkatesan
 • Dr. S.I. Arivazhagan.
 • Dr. M. Chidambaram.
 • Dr. C. Kamaraj.
 • Dr. V.D. Krishnaram.
 • Dr. R. Mahalingam.
 • Dr. K.S. Mayilvahanan.
 • Dr. P. Meenambal.
 • Dr. B.K.C. Mohanprasad.
 • Dr. A. Muthu Arumugam.
 • Dr. V. Rajagopalan.
 • Dr. V. Ravindranath.
 • Dr. K.N. Shahul Hameed.
 • Dr. M. Shanthi.
 • Dr. S. Swaminathan.
 • Dr. R.R. Vijayakumar.
 • Dr. P. Vijayarathinam.